Céim Ar Aghaidh

Mír 7

An Lia Gramadaí: treise sa Ghaeilge

Amharc ar an fhíseán dheireanach de chuid Lia na Gramadaí, Aodh Ó Gallchóir. Cúrsaí foghraíochta atá faoi thrácht ag Aodh agus é ag cur comhairle orainn faoin dóigh cheart le béim a chur ar fhocail sa Ghaeilge.

Luann Aodh ‘na míreanna treise’, is é sin na deirí a chuirtear le focail le béim a chur orthu: ‘Tá sin ródhaor domhsa’ nó ‘Fútsa atá sé.’ Sin bealach amháin le treise a chur ar fhocal faoi leith san abairt, ach tá bealaí eile ann.

Léigh na habairtí Béarla thíos. Caidé mar a chuirfeá Gaeilge orthu agus an bhéim atá ar fhocail faoi leith a thabhairt slán?

 1. You do it!
 2. It’s Síle I’m talking about.
 3. Och, don’t pay any attention to him.
 4. Actually, I was born in New York.
 5. I’m not angry, but disappointed.

Tá script an fhíseáin le fáil in Scripteanna.
Tá freagraí le fáil in Nótaí agus Freagraí.

An Lia Gramadaí: Treise leat!

Cúrsaí foghraíochta atá faoi thrácht ag an Lia Gramadaí, Aodh Ó Gallchóir. Caidé mar a chuirtear béim ar fhocail sa chaint?

Aodh Ó Gallchóir

An bhfuil sé ceart béim a chur ar an aidiacht shealbhach díreach mar a dhéantar sa Bhéarla? An bhfuil sé ceart, ‘Sin mo pheann’ a ráit, mar shampla?

Anois, sin gnáthrud sa Bhéarla. Tá sé nádúrtha go leor, go háirithe nuair a bhíonn dealú á dhéanamh ag duine. Déarfadh duine, mar shampla, That’s my bookIs that yours? Bheadh an rud céanna sin iontach iontach mínádúrtha sa Ghaeilge. Cuir i gcás dá ndéarfadh duine, ‘Sin mo cheann.’ Well, níl sin ag teacht le dúchas na Gaeilge ar chor ar bith. Is é an rud a déarfadh an cainteoir Gaeilge sa chás sin ná, ‘Sin mo cheannsa’ nó ‘Liomsa é sin.’

Mar a léiríodh sa chéad sampla sin, is é an nós atá againn sa teangaidh seo ná ruball1 beag a chur ar an ainmfhocal ar mhaithe le béim a chur air. ‘An fhoirm threise’ a thugann muid air sin. Bhéarfaidh mé cúpla sampla anois daoibh. An chéad sampla: ‘Níl cochall ar bith ar mo chótasa.’ An darna ceann: ‘Caithfidh tú an scéal a thuigbheáil ónár dtaobhna de.’

Anois, rud eile a thig a dhéanamh ná struchtúr mar seo a úsáid, ‘Níl cochall ar bith ar chóta s’agamsa’ nó ‘Caithfidh tú an scéal a thuigbheáil ó thaobh s’againne de.’

Dóigh amháin nó an dóigh eile, cuimhnígí go bhfuil cúpla rogha2 ansin agaibh agus nár cheart an bhéim sin ar an aidiacht shealbhach sa chaint a thabhairt trasna ón Bhéarla.

 1. ruball… Leagan Ultach de ‘eireaball’.
 2. rogha… Tabhair faoi deara gur ‘ré’ a deir Aodh. Is mar sin a fhuaimnítear an focal i nGaeilge Thír Chonaill.
 1. You do it!
  ‘Déan féin é!’ nó ‘déan tusa é.’ Tabhair faoi deara go mbíonn séimhiú ar ‘tusa’ agus ‘sibhse’ i nGaeilge Uladh: ‘Déan thusa é!’ nó ‘déanaigí shibhse é!’
 2. It’s Síle I’m talking about.
  An rud atá le seachnadh anseo ná ‘Tá mé ag caint faoi Shíle’. Le béim a chur ar ‘Síle’, caithfear í a thabhairt go tús na habairte: ‘(Is) faoi Shíle atá mé ag caint.’
 3. Och, don’t pay any attention to him.
  Thig úsáid a bhaint as míreanna taispeántacha ‘seo’, ‘sin’ agus ‘siúd’ le béim a chur ar fhocal. ‘Och, ná tabhair aird ar bith air siúd.’ Bheadh ‘Ná tabhair aird ar bith airsean’ ceart fosta.
 4. Actually, I was born in New York.
  Arís, is i dtús na habairte ba cheart ‘Nua-Eabhrac’ a bheith: ‘Dáiríre, is i Nua-Eabhrac a rugadh mé.’
 5. I’m not angry, but disappointed.
  Abairt lag go leor a bheadh ann dá mbeifí ag brath ar an bhriathar ‘bí’: ‘Níl fearg orm, ach tá díomá orm.’ Is fearr an chopail a úsáid: ‘Ní fearg atá orm, ach díomá.’